เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน"Food of the world"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวอาหารในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับอาหารและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)ภูมิหลังของปัญหา       อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การถนอมอาหารได้
เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากคนส่วนใหญ่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และต้องการเก็บรักษาอาหารไว้บริโภคได้นานๆ การถนอมอาหารนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยชาวโรมันค้นพบการรมควันเนื้อสัตว์ การหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การทำเนยแข็ง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1864 หลุยส์ ปาสเตอร์ ได้พบว่าไวน์ และเบียร์ เกิดการบูดเสียจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ที่เรียกว่า “จุลินทรีย์” มีผู้ให้คำจำกัดความของการถนอมอาหารไว้หลายอย่าง ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การถนอมอาหาร เป็นการเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นาน โดยไม่ทำให้อาหารนั้นเกิดการเสื่อมเสีย และยังคงอยู่ในสภาพที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องโครงงานกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ

ตารางวิเคราะห์หัวเรื่องโครงงานกับมาตรฐานการเรียนรู้
โครงงานเรื่อง Food of the world ชั้นประถมศีกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์ สังคมฯ การงานฯ ศิลปะ สุขศึกษา
การถนอมอาหาร
มาตรฐาน
.8.1 .4/1
.8.1 .4/2
.8.1 .4/3
.8.1 .4/4
.8.1 .4/5
.8.1 .4/6
.8.1 .4/7
มาตรฐาน
.1.1 .4/5.2.1 .4/1
.2.1 .4/2
.5.2 .4/1
มาตรฐาน
.1.1 .4/2
.1.1 .4/3
.1.1 .5/2
.2.1 .5/5
.3.1 .5/1
มาตรฐาน
.1.1 .4/2
.1.1 .4/5
.1.1 .4/3
.1.1 .4/7
.1.1 .4/8
มาตรฐาน
.2.1 .4/1
.2.1 .4/2
.2.1 .5/2
.4.1 .4/2
.4.1 .5/2
.4.1 .5/3
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น