เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน"Food of the world"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวอาหารในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับอาหารและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น

Week
Input
Process
Out put
Outcome1โจทย์ : เครื่องมือทีอยากรู้
Key questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเดินไปตลาด
-
สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ อย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorm :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
-
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ Card and Chart เรื่องที่ต้องการเรียนรู้ Blackboord Share ชื่อ Toplo Show and Share
นำเสนอผลงานสรุปการเรียนรายสัปดาห์ ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
-
นักเรียน
-
ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ตลาด
- บรรยากาศในห้องเรียน
-
คลิปวีดีโอชีวิตที่ขาดแคลนอาหาร

ช่ง
- ครูพานักเรียนไปชมตลาด
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรจากการไปตลาด”
เชื่อม
-
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้จากการไปตลาด
ชง
-
ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอการขาดแคลนอาหารของคนในโลก
เชื่อม
-
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเชิงเล่า
ช่ง
-
ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร สิ่งที่
นักเรียนอยากรู้จากการได้ดูคลิปวีดีโอ
เชื่อม
-
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละแผ่น เขียนเรื่องที่ตนเองอยากรู้
ชง
-
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าหัวข้อ Topicที่น่าสนใจเป็นอย่างไร
เชื่อม
-
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองอยากรู้และร่วมกันเลือกชื่อหัวข้อ Topic
ใช้
-
นักเรียนแต่ละคนวาดภาพสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
-
นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์


- การวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการชมตลาดและการดูคลิปวีดีโอการขาดแคลนอาหาร
-
หัวข้อ Topic
-
สิ่งที่เรียนรู้ และอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อ Topic
-
วาดภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากรู้
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องที่เรียนและการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
-
ยิงดีที่จะพอใจ ในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
-
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้
ทักษะการคิด
-
การคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวัน

บันทึกหลังการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    เป็นสัปดาห์แรกของการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้เด็กๆอยากเรียนรู้ วันแรกคุณครูสังเกตเห็นว่าเด็กๆป.4 ส่วนมากยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรครูจึงให้เด็กนักเรียนดูวีดีโอเรื่องการขาดแคลนสารอาหาร หลังจากที่ได้จัดบรรยากาศในห้องเรียนและใช้ดูวีดีโอเรื่องการขาดแคลนสารอาหารแล้ว เด็กๆส่วนมากมีแรงบัลดาลใจอยากที่จะเรียนรู้ ให้ความสนใจมีมุมมองที่แตกต่างกันไปตามความสนใจของเด็ก หลังจากนั้นครูก็กระตุ้นเด็กโดยการให้เด็กวาดภาพจากที่ดูวีดีโอแล้วว่าเขาสนใจและอยากเรียนรู็เรื่องอะไรมากที่สุดโดยภาพรวมเด็กๆวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องเมื้อพรุ่งนี้ไม่มีอะไรรับประทานเราจะทำอย่างไรมากที่สุดและเริ่มอยากรู้และอยากเห็นเกี่ยวกับความเป็นจริงว่าอาหารในชุมชนเป็นอย่างไรไรและมีอาหารอะไรที่ขาดแคลนและมีอาหารใดที่มีมากที่สุด

    ตอบลบ