เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน"Food of the world"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวอาหารในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับอาหารและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : มีกระบวนการในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจและยอมรับฟังความคิด และความเชื่อของผู้อื่นที่มีความเห็นต่างจากตน

Week
input
Process
Out put
Outcome2

โจทย์
การวางแผนการเรียนรู้
Key Question
-
นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างไร
เครื่องมือคิด Mind mapping
-
ก่อนการเรียนรู้ Wall Thinking
-
ปฏิทินการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
-
ครู
-
นักเรียน
-
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-
บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ เรื่องการขาดแคลนอาหาร

ชง
-
เปิดวีดีโอเรื่อง การขาดแคลนอาหาร
เชื่อม
-
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูวีดีโอ
ชง
-
ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้เรื่องนี้อย่างไร”
เชื่อม
-
นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นและลงมือทำปฏิทินการเรียนรู้
Topi
c Food of the world
ใช้
-
นักเรียนร่วมกันทำปฏิทินการเรียนรู้องค์ความรู้ในรูปแบบ Mind mapping
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- การร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูวีดีโอ

- นำเสนอผลงาน
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องที่เรียนและการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
-
ยิงดีที่จะพอใจ ในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
-
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้
ทักษะการคิด
-
การคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวัน
บันทึกหลังการเรียนรู้


)

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังสอน
    หลังจากสัปดาห์แรกที่ครูได้กระตุ้นให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารโดยการให้นักเรียนดูวีดีโอเรื่องการขาดแคลนอาหาร และหลังจากที่นักเรียนได้วาดภาพเกี่ยวกับการขาดสารอาหารที่ตนเองอยากเรียนรู้แล้วนั้น ในสัปดาห์นี้ครูจึงมีการกระตุ้นนักเรียนโดยการให้นักเรียนนำภาพที่นักเรียนวาดแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ซึ่งให้เวลาในการวิเคราะห์เป็นกลุ่มร่วมกัน 1 ชั่วโม่ง แล้วหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียน mind mapping เรื่องการขาดแคลนอาหารว่าควรมีลักษณะอย่างไร หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ร่วมกันจัดทำปฏิทินในการปฏิบัติงานนั้นต่อไป

    ตอบลบ