เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน"Food of the world"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวอาหารในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับอาหารและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

week9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น