เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน"Food of the world"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวอาหารในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับอาหารและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนรวมกันวิเคราห์ข้อมูล วางแผนนำเสนอเป็น Flow Chart ในเรื่องที่กลุ่มของตนสนใจและปฏิบัติตามปฏิทิน


Week
input
Process
Out put
Outcome3


โจทย์
ความสำคัญของอาหาร
Key Questions
-
ถ้าเราไม่มีอาหารรับประทานเราจะเป็นอย่างไร
-
หากเรามีอาหารมากมายเราจะทำอย่างไรให้เราเก็บไว้กินได้นานๆ
เครื่องมือวัด
-
การวางแผนการศึกษาค้นคว้า
-
ปฏิทินการเรียนรู้
ชง
-
นักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
-
ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโออาหารล้นตลาด
-
ครูกระตุ้นโดยใช้คำถามจากอาหารที่มีมากมายจะทำอย่างไร
เชื่อม
-
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
ใช้
-
นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล
-
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการนำเสนอแบบ Flow Chart
-
สรุปเป็น Mind mapping
-
สรุปการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์
- การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้
- Mind mapping
-
แผ่นภาพ Flow Chart
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจการกำเนิดของอาหารในรูปแบบต่างๆ
ทักษะ :ทักษะชีวิต
-
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
-
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม
-
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
-
การคิดให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
-
การคิดวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่แสดงถึงความเข้าใจ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและ

จัดทำแผนภาพ Flow Chart การเกิดของอาหารในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดของอาหารในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน จากกระบวนการเรียนรู้
-
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

บันทึกหลังการเรียนรู้ภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    หลังจากที่ครูได้ให้นักเรียนได้ระดมความคิดและวางแผนในการทำปฏิทินในการปฏฺิบัติงานในสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์นี้ครูก็ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิทินที่ได้ร่วมวิเคราะห์และเขียนนั้นว่ามีข้อควรปรับปรุงให้ดีขึ้นก่อนที่จะนำมาเขียนเป็น Flow Chart การทำงานก่อนหลังและจากนั้นครูและนักเรียนก็ช่วนกันระดมความคิดกับนักเรียนและก็ให้นักเรียนทำการเขียน Mind mapping โดยการให้นักเรียนช่วยกันเขียน Mind mapping ตาม Flow Chart ที่ได้ร่วมกันเขียนและให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเต็มใจ โดยครูสังเกตอยู่ห่างๆ และคอยเป็นกำลังใจและให้คำปรึกษาแก่เด็กนักเรียน

    ตอบลบ